Referencie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Spracovanie projektovej dokumentácie, komplexný stavebný dozor, autorský dozor a technické poradenstvo na stavbe: "Výmena okien, dverí a zasklených stien vrátane všetkých súvisiacich stavených prác v objektoch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici."

Bytový dom Turiec

Komplexné riadenie výstavby vrátane analýzy projektovej dokumentácie, výberu dodávateľov, kontroly BOZP, kontroly kvality, technického poradenstva a riadenia nákladov.

Výrobná hala BeShapeTech Topoľčany

Výkon technického dozoru počas realizácie stavby, kontrola postupu prác a termínov, zabezpečenie kolaudácie, koordinácia a kontrola dodržiavania bezpečnosti práce a finančné riadenie stavby.

Stránky