Výrobná hala BeShapeTech Topoľčany

Výkon technického dozoru počas realizácie stavby, kontrola postupu prác a termínov, zabezpečenie kolaudácie, koordinácia a kontrola dodržiavania bezpečnosti práce a finančné riadenie stavby.