Riadenie nákladov

Spoločnosť HICO, s.r.o. poskytuje službu „riadenia nákladov“ pre všetkých účastníkov investičného procesu v stavebníctve. Od stavebných spoločnosti a individuálnych stavebníkov, cez architektov a projektantov až po investorov a developerov.

Naša ponuka pre stavebné spoločnosti začína pri základnom spracovaní ponukových rozpočtov s použitím existujúcich výkazov výmer až po komplexné riešenie cenových ponúk a to aj pre verejné obstarávania. Vypracovanie položkových rozpočtov z dodanej projektovej dokumentácie, technický audit projektu, spojený s tvorbou alternatívnych riešení v závislosti od lokality a aktuálnej situácií na trhu, spracovanie výkazov materiálov, oslovenie budúcich subdodávateľ, spracovanie harmonogramov a zabezpečenie potrebných kvalifikačných osvedčení, patrí k základným službám pri komplexnom riešení cenových ponúk pre stavebné spoločnosti.

Investorom, developerom i individuálnym stavebníkom poskytujeme základné spracovanie položkových rozpočtov a slepých rozpočtov v rôznych fázach prípravy projektu a na základe rôznych stupňov projektovej dokumentácie až po sofistikované spracovanie finančno-ekonomických štúdií uskutočniteľnosti, odvetvové prieskumy trhu a biznis plány s návrhom optimálneho modelu financovania.

Pre architektov a projektantov ponúkame spracovanie výkazov výmer, slepých rozpočtov a položkových rozpočtov častí HSV a PSV, vrátane profesií.