Projektový manažment

Projektový manažment predstavuje komplexné riadenie stavebných projektov pozemného staviteľstva vo všetkých fázach investičného procesu. Okrem základných činností v investičnej výstavbe, ktoré označujeme ako inžinierska činnosť, riadenie nákladov, stavebný a technický dozor investora sa zameriavame na organizovanie a vyhodnocovanie výberových konaní na projektantov, dodávateľov a subdodávateľov. Pri výbere projektantov spracovávame zadania pre projektové kancelárie, vrátane riadenia zmien v projektovej dokumentácií. Pri výbere dodávateľov zabezpečujem komplexné právne poradenstvo vrátane, optimalizácie projektového, technického a nákladového riešenia stavby. Prioritou našej spoločnosti je poskytovať komplexný servis od myšlienky až po uvedenie stavby do prevádzky, niektoré činnosti však poskytujeme aj samostatne, podľa požiadaviek klienta. Pri našej práci používame niekoľko špecifických postupov ako napríklad „Digitálny stavebný denník“ a „Manuál stavby“.

Digitálny stavebný denník predstavuje modernú formu záznamov o postupe stavebných prác v podmienkach súčasného stavebníctva. Okrem záznamov v zmysle platnej legislatívy a všeobecne zaužívaných postupov obsahuje digitálny stavebný denník aj profesionálne zhotovené fotografie dôležitých detailov, zakrytých konštrukcií a trvalo zabudovaných súčastí stavby. Takto spracovaný dokument slúži nielen na kontrolu stavebných prác počas výstavby, ale svoje nezastupiteľné miesto má pri neskoršom zmene majiteľa stavby alebo rekonštrukciách a prestavbách v budúcom období. Integrálnou súčasťou digitálneho stavebného denníka sú rozpočty, harmonogramy a rôzne formy automaticky generovaných reportov prestavanosti a aktuálnej situácie na stavbe, informácie o subdodávateľoch, informácie o zabudovaných stavebných materiáloch i informácie o stave a dodržiavaní BOZP na stavbe. Výhodou digitálneho stavebného denníka je predovšetkým jeho online verzia a zdieľanie informácií aj bez nutnosti každodennej návštevy stavby.

Manuál stavby považujeme za základný dokument pre odovzdanie stavebného diela užívateľovi. Tento komplexný dokument obsahuje návody na prevádzku a údržbu všetkých častí stavby vrátane záručných listov, certifikátov a návodov na obsluhu. Spracovanie manuálu stavby sa začína prvým dňom každej stavby. Obsahuje technologické postupy použité pri konkrétnej stavbe, zamerania, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty zabudovaných materiálov a pod. a to všetko v praktickej a prehľadnej podobe vo forme CD alebo DVD.

Koordinátor bezpečnosti
Službu koordinátora bezpečnosti poskytujeme na základe našej odbornej spôsobilosti v plnom rozsahu a v súlade s NV č. 396/2006 Z.z. Vo fáze prípravy stavby pre Vás vypracujeme Plán BOZP na stavenisko, na základe poverenia ohlásime stavebné práce príslušnému krajskému inšpektorátu práce, poskytneme konzultácie pri výbere zhotoviteľa a jeho posúdenie z hľadiska BOZP a OPP vrátane zapracovania špecifických požiadaviek do zmluvného vzťahu. Vo fáze realizácie koordinujeme spoluprácu zhotoviteľov z hľadiska BOZP, periodicky sledujeme dodržiavanie bezpečnostných predpisov počas realizácie a v prípade nedostatkov požadujeme okamžitú nápravu. Doporučujeme technické riešenia alebo opatrenia k zaisteniu BOZP, posudzujeme pracovné a technologické postupy, kontrolujeme časové väzby a nadväznosti realizácie stavby. Na kontrolných dňoch prezentujeme správu o dodržiavaní BOZP, prípadne organizujeme kontrolné prehliadky staveniska v pravidelných intervaloch a vyhotovujeme zápis o zistených nedostatkoch v BOZP na stavenisku a navrhujeme opatrenia, či a akým spôsobom je možné tieto nedostatky odstrániť.

Inžinierska činnosť
Inžinierska činnosť v stavebníctve zahŕňa všetky činnosti, ktoré s investičnou činnosťou súvisia od prvotnej myšlienky začať s investičnou výstavbou až po užívanie nehnuteľnosti. V praxi ide predovšetkým o spracovanie investičného zámeru, prvotnej dokumentácie stavby – štúdie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, zabezpečenie kolaudácie až po užívanie nehnuteľností a jej prípadných zmien. Inžinierska činnosť je spojená predovšetkým s množstvom administratívnej práce v podobe získania predbežných a záväzných stanovísk obcí, vyjadrení dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sietí, zabezpečenie environmentálnej štúdie (EIA), vyňatie poľnohospodárskej pôdy až po zmeny stavieb pred dokončením, dočasného užívania a samotného kolaudačného rozhodnutia.

Stavebný dozor a technický dozor investora
Na základe odbornej spôsobilosti vykonávame činnosť stavebného dozora v rozsahu povinností upravených v Stavebnom zákone, t.j. Zákone č. 50/1976 a to konkrétne v § 46b. K základným činnostiam patrí sledovanie postupov a spôsobov uskutočňovania stavby, tak aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení. Stavebný dozor zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržiavanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Technický dozor investora predstavuje komplexný servis poskytovaný investorom nielen počas výstavby ale aj počas prípravy stavby v podobe zastupovania investora pri rokovaniach s projektantmi, dodávateľom a úradmi. Počas realizácie stavby ide predovšetkým o kontrolu kvality prác a dodávok, dodržiavanie časového harmonogramu výstavby, organizovanie a riadenie kontrolných dní, finančné riadenie stavby, vedenie stavebného denníka, technické poradenstvo, spracovávanie reportov o priebehu výstavby a vyhotovenie celkovej fotodokumentácie stavby.