Rekonštrukcia vybraných častí kaštieľa v Jablonici, Pamiatková obnova Etapa I.

Stavebný a technický dozor.